Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

watch

คำแปล

จับตาดู, นาฬิกาข้อมือ

Did
we
watch
TV
last
night
?

พวกเราได้ดูทีวีเมื่อคืนนี้ไหม

1 ความคิดเห็น

The
mouse
will
watch
the
horse
.

หนูตัวนี้จะจับตาดูม้าตัวนี้

1 ความคิดเห็น

What
will
we
watch
tonight
?

พวกเราจะดูอะไรคืนนี้

2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ watch

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwatchwatched
he/she/itwatcheswatched
you/we/theywatchwatched

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย