Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

washed

คำแปล

She
had
washed
her
clothes
.

เธอได้ซักเสื้อผ้าของเธอ

2 ความคิดเห็น

He
had
washed
his
car
.

เขาได้ล้างรถของเขา

1 ความคิดเห็น

I
had
washed
three
plates
.

ฉันได้ล้างจานสามใบ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน