Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

was

คำแปล

I
was
at
his
house
last
month
.

ฉันอยู่ที่บ้านของเขาเมื่อเดือนที่แล้ว

Who
was
there
last
night
?

ใครอยู่ที่นั่นเมื่อคืนนี้

How
was
the
party
?

งานเลี้ยงเป็นอย่างไร

การผันคำกริยาทั้งหมดของ be

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน