Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

war

คำแปล

สงคราม

We
are
against
the
war
.

พวกเราต่อต้านสงครามนี้

We
are
against
war
.

พวกเราต่อต้านสงคราม

The
war

สงคราม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน