Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wanted

คำแปล

ต้องการ, อยาก

การผันคำกริยาของwant

When
I
was
young
,
I
wanted
that
car
.

ตอนฉันอายุน้อย ฉันอยากได้รถคนนั้น

I
wanted
this
car
last
year
.

ฉันอยากได้รถคันนี้เมื่อปีที่แล้ว

When
I
was
young
,
I
wanted
a
dog
.

ตอนฉันอายุน้อย ฉันอยากได้หมา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ want

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwantwanted
he/she/itwantswanted
you/we/theywantwanted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน