Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

want

คำแปล

อยากได้

You
want
water
.

คุณอยากได้น้ำ

5 ความคิดเห็น

The
girl
does
not
want
food
.

เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องการอาหาร

1 ความคิดเห็น

We
want
breakfast
.

พวกเราอยากได้อาหารเช้า

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน