Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wallet

คำแปล

กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าเงิน

He
has
my
wallet
!

เขามีกระเป๋าเงินของฉัน!

He
has
my
wallet
!

เขามีกระเป๋าเงินของฉัน!

I
have
my
wallet
.

ฉันมีกระเป๋าเงินของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน