Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wall

คำแปล

กำแพง

Why
is
the
wall
purple
?

ทำไมกำแพงเป็นสีม่วง

The
wall
is
blue
.

กำแพงเป็นสีฟ้า

The
wall
is
white
.

กำแพงเป็นสีขาว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน