Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

walks

คำแปล

เดิน

The
girl
walks
.

เด็กผู้หญิงเดิน

2 ความคิดเห็น

She
walks
.

เธอเดิน

1 ความคิดเห็น

The
cat
walks
.

แมวเดิน

2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน