Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

walking

คำแปล

I
am
walking
with
my
cat
.

ฉันกำลังเดินกับแมวของฉันอยู่

Who
is
walking
with
her
?

ใครกำลังเดินกับเธออยู่

The
dog
is
walking
.

หมาตัวนี้กำลังเดินอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ walk

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwalkwalked
he/she/itwalkswalked
you/we/theywalkwalked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน