Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

walked

คำแปล

Yesterday
we
walked
to
the
airport
.

เมื่อวานนี้พวกเราได้เดินไปที่สนามบินแห่งนี้

Yesterday
I
walked
to
my
house
.

เมื่อวานนี้ฉันได้เดินไปที่บ้านของฉัน

I
walked
with
my
friend
last
night
.

ผมได้เดินกับเพื่อนของผมเมื่อคืนนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ walk

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwalkwalked
he/she/itwalkswalked
you/we/theywalkwalked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน