Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

walk

คำแปล

เดิน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ walk

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwalkwalked
he/she/itwalkswalked
you/we/theywalkwalked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน