Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

walk

คำแปล

เดิน

The
woman
and
the
man
walk
.

ผู้หญิงและผู้ชายเดิน

5 ความคิดเห็น

I
will
walk
with
you
.

ฉันจะเดินกับคุณเธอ

3 ความคิดเห็น

They
will
walk
.

พวกเขาจะเดิน

2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน