Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wake

คำแปล

ปลุก

Do
not
wake
her
now
.

อย่าปลุกเธอตอนนี้

Let
me
wake
him
!

ให้ฉันปลุกเขา

Do
not
wake
me
!

อย่าปลุกฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน