Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

waitress

คำแปล

เด็กเสิร์ฟ

My
daughter
is
a
waitress
.

ลูกสาวของฉันคือเด็กเสิร์ฟคนหนึ่ง

My
daughter
is
a
waitress
.

ลูกสาวของฉันคือเด็กเสิร์ฟคนหนึ่ง

Who
is
our
waitress
?

ใครคือเด็กเสิร์ฟของพวกเรา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน