Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

waiting

คำแปล

My
mother
is
waiting
for
the
doctor
.

คุณแม่ของฉันกำลังรอหมอคนนี้อยู่

We
are
waiting
for
you
.

พวกเรากำลังรอคุณอยู่

What
are
you
waiting
for
?

คุณกำลังรออะไรอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ wait

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwaitwaited
he/she/itwaitswaited
you/we/theywaitwaited
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน