Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

volume

คำแปล

ปริมาณ, ระดับเสียง, ปริมาตร

The
water
volume
is
not
enough
.

ปริมาณน้ำไม่พอ

The
water
volume
is
not
enough
.

ปริมาณน้ำไม่พอ

He
turns
up
the
volume
.

เขาเพิ่มเสียง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน