Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

volleyball

คำแปล

วอลเลย์บอล

There
are
six
players
in
a
volleyball
team
.

มีนักกีฬาหกคนในทีมวอลเลย์บอลหนึ่งทีม

We
play
volleyball
together
.

พวกเราเล่นวอลเลย์บอลด้วยกัน

When
do
you
play
volleyball
?

คุณเล่นวอลเลย์บอลเมื่อไหร่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน