Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

volcano

คำแปล

ภูเขาไฟ

There
is
a
volcano
in
this
country
.

มีภูเขาไฟลูกหนึ่งในประเทศนี้

I
like
to
see
the
volcano
at
night
.

ฉันชอบมองภูเขาไฟตอนกลางคืน

I
have
never
seen
a
volcano
.

ฉันไม่เคยเห็นภูเขาไฟ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน