Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

voice

คำแปล

เสียง

I
hear
my
voice
.

ฉันได้ยินเสียงของฉัน

My
voice

เสียงของฉัน

The
voice

เสียง

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย