Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

visit

คำแปล

เยี่ยม

You
visit
this
zoo
.

คุณไปเที่ยวที่สวนสัตว์นี้

You
do
not
visit
me
.

คุณไม่มาเยี่ยมฉัน

Who
do
you
visit
?

คุณเยี่ยมใคร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน