Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

virus

คำแปล

ไวรัส

I
think
this
message
has
a
virus
.

ฉันคิดว่าข้อความนี้ติดไวรัส

She
has
a
virus
.

เธอติดเชื้อไวรัส

The
virus

ไวรัส

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน