Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

violin

คำแปล

ไวโอลิน

My
brother
's
violin
is
on
the
table
.

ไวโอลินของพี่ชายฉันอยู่บนโต๊ะตัวนี้

I
did
not
play
the
violin
.

ฉันไม่ได้เล่นไวโอลิน

Do
we
have
a
violin
?

พวกเรามีไวโอลินไหม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน