Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

violence

คำแปล

ความรุนแรง

My
father
does
not
like
violence
.

คุณพ่อของฉันไม่ชอบความรุนแรง

There
is
no
violence
in
that
city
.

เมืองนั้นไม่มีความรุนแรง

We
do
not
like
violence
.

พวกเราไม่ชอบความรุนแรง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน