Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

village

คำแปล

หมู่บ้าน

It
is
a
very
beautiful
village
.

มันคือหมู่บ้านที่สวยมากแห่งหนึ่ง

We
go
to
the
village
.

พวกเราไปหมู่บ้านนี้

She
goes
to
the
village
.

เธอไปหมู่บ้านนี้

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย