Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. version

version

คำแปล

คำแปล, รุ่น, เรื่องราว

The
lawyer
presents
his
version
.

นักกฎหมายคนนี้นําเสนอเรื่องราวของเขา

The
lawyer
presents
his
version
.

นักกฎหมายคนนี้นําเสนอเรื่องราวของเขา

Here
is
my
version
.

นี่คือเรื่องราวของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน