Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

value

คำแปล

คุณค่า, ราคา, ค่านิยม

My
father
believes
in
the
value
of
education
.

คุณพ่อของฉันเชื่อในคุณค่าของการศึกษา

This
book
has
great
value
.

หนังสือเล่มนี้มีมูลค่ามาก

The
value

มูลค่า

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย