Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

valley

คำแปล

หุบเขา

We
live
in
the
valley
.

พวกเราอาศัยอยู่ในหุบเขานี้

His
house
is
in
the
valley
.

บ้านของเขาอยู่ในหุบเขานี้

The
valley

หุบเขา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน