Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

usually

คำแปล

โดยปกติ, ปกติ

My
father
usually
wears
a
hat
when
he
goes
out
.

ปกติคุณพ่อของฉันใส่หมวกใบหนึ่งเมื่อเขาออกจากบ้าน

My
father
usually
wears
a
hat
.

ปกติคุณพ่อของฉันใส่หมวกใบหนึ่ง

I
usually
walk
.

ปกติฉันเดิน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย