Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

use

คำแปล

ใช้

I
use
sugar
.

ฉันใช้น้ำตาล

2 ความคิดเห็น

They
will
use
her
hat
.

พวกเขาจะใช้หมวกของเธอ

1 ความคิดเห็น

I
will
use
my
hat
.

ฉันจะใช้หมวกของฉัน

1 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ use

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iuseused
he/she/itusesused
you/we/theyuseused

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน