Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

university

คำแปล

มหาวิทยาลัย

He
goes
to
the
university
.

เขาไปที่มหาวิทยาลัย

She
sees
the
university
.

เธอเห็นมหาวิทยาลัย

The
university

มหาวิทยาลัย

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย