Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

universe

คำแปล

จักรวาล

I
am
alone
in
the
universe
.

ฉันอยู่คนเดียวในจักรวาลนี้

I
am
alone
in
the
universe
.

ฉันอยู่คนเดียวในจักรวาลนี้

How
old
is
the
universe
?

จักรวาลนี้มีอายุเท่าไหร่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน