Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

unit

คำแปล

หน่วย

The
second
is
a
unit
of
time
.

วินาทีคือหน่วยเวลาชนิดหนึ่ง

The
second
is
a
unit
of
time
.

วินาทีคือหน่วยเวลาชนิดหนึ่ง

They
study
the
first
unit
.

พวกเขาเรียนหน่วยแรก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน