Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

union

คำแปล

สหภาพ, สมาคม

He
works
for
the
union
.

เขาทำงานให้สหภาพนี้

He
works
for
the
union
.

เขาทำงานให้สหภาพนี้

What
is
a
union
?

สหภาพคืออะไร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน