Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

understand

คำแปล

เข้าใจ

She
is
going
to
understand
my
letter
.

เธอกำลังจะเข้าใจจดหมายของฉัน

We
are
going
to
understand
the
teacher
.

พวกเรากำลังจะเข้าใจครูคนนี้

I
am
going
to
understand
that
song
.

ฉันกำลังจะเข้าใจเพลงนั้น

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน