Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

uncle

คำแปล

น้า, อา, ลุง

My
uncle
has
a
horse
.

ลุงของฉันมีม้าตัวหนึ่ง

2 ความคิดเห็น

My
uncle
has
a
horse
.

ลุงของฉันมีม้าตัวหนึ่ง

2 ความคิดเห็น

I
see
my
uncle
.

ฉันเห็นลุงของฉัน

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน