Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

umbrella

คำแปล

ร่ม

My
sister
has
an
umbrella
.

พี่สาวของฉันมีร่มคันหนึ่ง

She
has
a
black
umbrella
.

เธอมีร่มสีดำคันหนึ่ง

Your
umbrella
is
purple
.

ร่มของคุณเป็นสีม่วง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน