Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

twice

คำแปล

สองครั้ง

My
parents
eat
there
twice
a
week
.

พ่อแม่ของฉันกินที่นั่นสัปดาห์ละสองครั้ง

His
father
eats
there
twice
a
week
.

คุณพ่อของเขากินที่นั่นสัปดาห์ละสองครั้ง

My
brother
eats
twice
as
much
as
me
.

พี่ชายของฉันกินมากกว่าฉันสองเท่า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน