Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

twenty

คำแปล

ยี่สิบ

A
day
has
twenty
-
four
hours
.

หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง

A
day
has
twenty
four
hours
.

หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง

Twenty
years
already
!

ยี่สิบปีมาแล้ว!

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน