Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tv

คำแปล

ทีวี

Do
you
have
a
TV
?

คุณมีทีวีมั้ย

1 ความคิดเห็น

I
have
a
TV
.

ฉันมีทีวีเครื่องหนึ่ง

My
TV
is
too
small
.

ทีวีของฉันเล็กเกินไป

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน