Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

turtle

คำแปล

เต่า (คำเอกพจน์)

The
turtle
eats
the
apple
.

เต่ากินแอปเปิ้ล

6 ความคิดเห็น

The
turtle
eats
rice
.

เต่ากินข้าว

3 ความคิดเห็น

The
turtle
drinks
water
.

เต่าดื่มน้ำ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน