Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

turns

คำแปล

หัน, หมุน, เลี้ยว

He
turns
the
chair
.

เขาหันเก้าอี้ตัวนี้

He
turns
to
me
.

เขาหันมาหาฉัน

The
wheel
turns
.

ล้อนี้หมุน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน