Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

turned

คำแปล

ได้หัน, ได้เลี้ยว

การผันคำกริยาของturn

We
turned
around
.

พวกเราได้หันกลับไป

The
car
turned
.

รถคันนี้ได้เลี้ยว

He
turned
to
the
right
.

เขาได้หันไปทางขวา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ turn

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iturnturned
he/she/itturnsturned
you/we/theyturnturned
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน