Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

turn

คำแปล

เลี้ยว

You
take
a
right
turn
here
.

คุณเลี้ยวขวาที่นี่

Turn
off
the
engine
.

ดับเครื่องยนต์

Turn
left
!

เลี้ยวซ้าย!

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน