Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

truth

คำแปล

ความจริง

I
want
you
to
tell
me
the
truth
.

ฉันต้องการให้คุณบอกความจริงกับฉัน

1 ความคิดเห็น

I
want
you
to
tell
me
the
truth
.

ฉันต้องการให้คุณบอกความจริงกับฉัน

1 ความคิดเห็น

It
is
the
truth
.

มันคือความจริง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน