Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

true

คำแปล

จริง

It
is
true
.

มันเป็นความจริง

1 ความคิดเห็น

I
believe
it
is
true
.

ฉันเชื่อว่ามันคือความจริง

It
is
not
true
.

มันไม่เป็นความจริง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน