Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

trip

คำแปล

การเดินทาง

Our
trip
is
in
November
.

การเดินทางของพวกเราอยู่ในเดือนพฤศจิกายน

Our
trip
is
in
November
.

การเดินทางของพวกเราอยู่ในเดือนพฤศจิกายน

Our
trip
is
in
May
.

การเดินทางของพวกเราอยู่ในเดือนพฤษภาคม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน