Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tries

คำแปล

He
tries
again
later
.

เขาลองอีกครั้งทีหลัง

She
tries
the
wine
.

เธอชิมไวน์นี้

He
tries
.

เขาลอง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ try

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itrytried
he/she/ittriestried
you/we/theytrytried

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน