Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tried

คำแปล

She
had
tried
to
drink
beer
when
she
was
young
.

เธอได้ลองดื่มเบียร์เมื่อเธออายุน้อย

2 ความคิดเห็น

We
tried
one
more
time
.

พวกเราได้ลองอีกครั้งหนึ่ง

You
tried
.

คุณได้ลอง

การผันคำกริยาทั้งหมดของ try

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itrytried
he/she/ittriestried
you/we/theytrytried

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน