Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

trend

คำแปล

แนวโน้ม

I
do
not
like
the
trend
this
year
.

ฉันไม่ชอบแนวโน้มปีนี้

I
do
not
like
the
trend
this
year
.

ฉันไม่ชอบแนวโน้มปีนี้

I
like
this
trend
.

ฉันชอบแนวโน้มนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน